> בעיות עם הפקס/הטלפון > פקסים שהתקבלו אינם יוצאים במצב נקי
54AS-01L

פקסים שהתקבלו אינם יוצאים במצב נקי

סיבה אפשרית היא שאזור הסריקה של המכשיר השולח מלוכלך או שהגדרות הקבלה של מכשיר זה שגויות. בדוק את הדברים הבאים.

האם אזור הסריקה של המכשיר השולח מלוכלך?

בקש מהשולח לבדוק האם אזור הסריקה במכשיר שלו מלוכלך.

האם חלק מהתוכן של הדף שהתקבל חסר?

ישר את מכווני הנייר כנגד שולי הנייר.
הקפד להדפיס על נייר בגודל המתאים.
הגדר את <Use Reduce RX Size> כ-<On>.