> בעיות עם הפקס/הטלפון > לא ניתן לשלוח פקסים
54AS-01F

לא ניתן לשלוח פקסים

סיבה אפשרית היא שמשימה אחרת נשלחת או מתקבלת באותו הזמן או שהגדרות שליחת הפקס שגויות. בדוק את הדברים הבאים.

האם מסמך המקור הונח כהלכה?

הנח את מסמך המקור כהלכה.

האם אירעה שגיאה?

הדפס דוח ניהול תקשורת ובדוק אותו.

האם קו הטלפון הוגדר כראוי?

בדוק האם שרת קו הטלפון מוגדר כהלכה.

האם אתה שולח פקס לחו"ל?

הכנס הפסקות במספר הפקס.
שנה את ההגדרות של <TX Start Speed>.

האם פרטי היעד מצוינים כהלכה?

בדוק האם פרטי היעד מצוינים כהלכה.

האם אינך שולח מסמך נוסף מהזיכרון?

המתן עד לסיום השליחה.

האם קו הטלפון החיצוני תפוס?

המתן עד שהקו יתפנה.

האם בדקת את סביבת הקבלה של היעד (מכשיר הפקס של הנמען)?

בדוק האם מכשיר הפקס של הנמען תואם למכשיר זה (האם הוא תומך ב-G3 לדוגמה).
בדוק האם הנייר טעון במכשיר הפקס של הנמען.
בדוק האם קו הפקס של הנמען תפוס.
כאשר קו הפקס של הנמען תפוס ה-"Result" תחת דוח תוצאות של קליטת פקס מציגה "Busy/No Signal".

האם אתה משתמש בקו סיב אופטי לצורך שליחת הפקס?

המכשיר תואם לשימוש בקווים אנלוגיים. בעת השימוש בקו של סיב אופטי או קו טלפון IP, ייתכן שהמכשיר לא יעבוד כראוי, בהתאם לסביבת החיבור או למכשירים המחוברים. במקרה כזה, פנה לספק של קו הסיב האופטי או לספק של טלפון IP.