> בעיות עם הפקס/הטלפון > לא ניתן לשלוח פקסים על ידי ציון היעד בהיסטוריית השליחה
54AS-01H

לא ניתן לשלוח פקסים על ידי ציון היעד בהיסטוריית השליחה

תצוגת ההיסטוריה לא זמינה כאשר לא קיימים נתוני היסטוריה או כאשר פונקציית ההיסטוריה מוגבלת. בדוק את הדברים הבאים.

האם כיבית את המכשיר?

כיבוי המכשיר גורם לנתוני ההיסטוריה המאוחסנים להימחק.

האם הגדרת את <Restrict New Destinations> כ-<On>?

אם תגדיר לאפשרות <On>, נתוני ההיסטוריה שאוחסנו לפני ההגדרה לאפשרות <On> יימחקו.

האם הגדרת את <Restrict Resending from Log> כ-<On>?

אם תגדיר לאפשרות <On>, לא תוכל לציין יעדים מההיסטוריה.