> בעיות ברשת > לא ניתן להתחבר לרשת
54AS-00E

לא ניתן להתחבר לרשת

סיבה אפשרית היא שבחירת היציאות או הגדרת כתובת ה-IP שגויות. בדוק את הדברים הבאים.
בנוסף, עיין בפריטים להלן.

האם נבחרו היציאות הנכונות?

בדוק את הגדרות היציאה.
כאשר אין יציאה הולמת, צור אחת כזאת באמצעות מנהל ההתקן של המדפסת.

האם כתובת ה-IP מוגדרת כהלכה?

נהל בדיקת חיבור כדי לבדוק האם כתובת ה-IP מוגדרת כהלכה.
בסביבת DHCP, כתובת IP מושגת באופן אוטומטי. בדוק האם כתובת ה-IP הנוכחית מוגדרת כהלכה. אם כתובת ה-IP אינה מוגדרת כהלכה, בדוק האם פונקציית ה-DHCP של הנתב או של נקודת הגישה מופעלת.
הערה
כברירת מחדל של היצרן, האפשרות <DHCP> והאפשרות <Auto IP> מופעלות כדי שהמכשיר יוכל להשיג כתובת IP באופן אוטומטי.

האם חלק כתובת תת-הרשת של כתובת ה-IP של המכשיר וזה של כתובת ה-IP של המחשב זהים זה לזה?

אם כתובות תת-הרשת אינן זהות, התאם ביניהן על ידי שינוי כתובות ה-IP של המכשיר והמחשב.

האם התקשורת מוגבלת באמצעות חומת אש במחשב שלך?

אם כתובות IP או כתובת MAC הוזנו באופן שגוי, לא תוכל לגשת למכשיר. במקרה כזה, עליך להשתמש בלוח ההפעלה כדי להגדיר את <IPv4 Address Filter>,‏ <IPv6 Address Filter>, או את <MAC Address Filter> כ-<Off>.

אם המכשיר נכבה ומופעל שוב, האם התקשורת מושבתת?

כאשר המכשיר נכבה ולאחר מכן מופעל שוב, ייתכן שתוקצה למכשיר כתובת IP שונה מזאת שנעשה בה שימוש קודם לכן. בעת השימוש ב-DHCP, צור קשר עם מנהל הרשת שלך והגדר את אחת מההגדרות הבאות.
הגדר את <DNS Dynamic Update> לאפשרות <On> במכשיר.
הגדר הגדרה כזאת שבאמצעותה אותה כתובת IP תוקצה תמיד בעת הפעלת המכשיר.