> בעיות בחיבור ה-USB > לא ניתן לתקשר עם המחשב באמצעות חיבור USB
54AS-013

לא ניתן לתקשר עם המחשב באמצעות חיבור USB

סיבה אפשרית היא שכבל ה-USB אינו מחובר כהלכה או שהיציאה הלא נכונה נבחרה. בדוק את הדברים הבאים.

האם כבל ה-USB מחובר כהלכה?

בדוק את שני מחברי הקצה של הכבל: את זה שמחובר אל המכשיר ואת השני, זה שמחובר למחשב.
המחבר השטוח: חבר ליציאת ה-USB של המחשב.
המחבר המרובע: חבר ליציאת ה-USB של המכשיר.
החלף את כבל ה-USB. אם אתה משתמש בכבל USB ארוך, החלף אותו בכבל קצר.
אם אתה משתמש ברכזת USB, חבר את המכשיר ישירות למחשב באמצעות כבל USB. אם התקשורת לא אפשרית רק בעת השימוש ברכזת ה-USB, צור קשר עם יצרן רכזת ה-USB.

האם בחרת את היציאה הנכונה?

בדוק את הגדרות היציאה.
אם אין יציאה פנויה לשימוש או שאינך בטוח, התקן שוב את מנהל המדפסת. בעת התקנה חוזרת של מנהל המדפסת, היציאה הנכונה נוצרת באופן אוטומטי.

האם יציאת ה-USB של המחשב שלך תקינה?

הפעל מחדש את המחשב שלך ואת המכשיר הזה. אם במחשב ישנן מספר יציאות USB, חבר את כבל ה-USB אל יציאת USB אחרת.