> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Apareixen imatges superposades a zones en blanc
4SEJ-051

Apareixen imatges superposades a zones en blanc

Una possible causa pot ser que no s'utilitzi un paper adequat o s'estigui esgotant la quantitat restant als cartutxos de tòner. Comproveu el següent.

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.

Es mostren imatges fantasma a la mateixa pàgina?

Canvieu l'opció per a <Mode d'humitat alta>. Si l'opció s'estableix en <Activat>, pot ser que el problema es resolgui.
NOTA
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la densitat d'impressió pot variar en funció de la humitat ambient.

Després d'imprimir contingut en paper de mides petites, apareixen imatges en imprimir-lo en paper més gran?

Canvieu l'opció per a <Correcció despl. en calent 1>. Si l'opció s'estableix en <Activat>, pot ser que el problema es resolgui.
NOTA
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la velocitat d'impressió pot ser menor.

La quantitat restant al cartutx de tòner és baixa?

Comproveu la quantitat restant als cartutxos de tòner i, si cal, substituïu-los.
Independentment del nivell de tòner que es mostri, el cartutx de tòner pot haver arribat al final de la seva vida útil a causa de les condicions ambientals de l'equip i dels materials deteriorats del cartutx. Substituïu el cartutx de tòner.