> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Les impressions són grisoses
4SEJ-056

Les impressions són grisoses

Una causa pot ser que hi hagi un problema amb l'original o l'entorn operatiu. Comproveu el següent.

L'original té color de fons o està tacat? Copieu un original imprès en paper fi, com ara un diari, en què el text o les imatges de l'altra cara es veuen a través del paper?

Comproveu l'original i, a continuació, ajusteu la densitat amb les opcions correctes.

El fons blanc s'enfosqueix?

Canvieu l'opció <Densitat del fons>. El problema es pot resoldre canviant l'opció <Ajust (manual)>.
NOTA
En funció del color de l'original, altres parts a banda del fons es poden veure afectades.

La màquina està instal·lada a l'entorn adequat?

Instal·leu l'equip en un lloc apropiat.
Deseu el cartutx de tòner en un lloc adequat durant dues o tres hores, a continuació, proveu d'imprimir. Això hauria de solucionar el problema. Si el problema continua, canvieu el tòner.