> Si no podeu imprimir correctament > El paper es doblega o s'arruga > El paper s'arruga
4SEJ-05E

El paper s'arruga

Una possible causa pot ser que no s'ha carregat el paper correcte o no s'utilitza paper apropiat. Comproveu el següent.

Heu carregat el paper correctament?

Si el paper no està carregat per sota de la línia del límit d'impressió o si està carregat inclinat, es pot arrugar.

Utilitzeu paper que ha absorbit humitat?

Substituïu-lo per paper apropiat.

Es produeix aquest problema en imprimir en paper normal o fi?

Canvieu l'opció per a <Correcció paper rebregat>. Si l'opció s'estableix en <Activat>, pot ser que el problema es resolgui.
NOTA
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la impressió pot quedar descolorida o la velocitat d'impressió pot ser menor.

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.