> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Apareixen punts blancs
4SEJ-0AJ

Apareixen punts blancs

Una possible causa pot ser que no s'utilitzi un paper adequat o hi hagi un problema amb l'entorn operatiu. Comproveu el següent.

Utilitzeu paper que ha absorbit humitat?

Substituïu-lo per paper apropiat.

Esteu utilitzant el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.

Apareix un buit al centre, entre línies o text fosc?

Canvieu l'opció per a <Mode d'humitat alta>. Si l'opció s'estableix en <Activat>, pot ser que el problema es resolgui.
NOTA
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la densitat d'impressió pot variar en funció de la humitat ambient.

L'equip està instal·lat en un entorn en què la temperatura canvia ràpidament i dràstica?

Quan la temperatura canvia ràpidament a l'entorn en què l'equip està instal·lat es produeix condensació, la qual cosa pot fer que les imatges i el text es descoloreixin o presentin pèrdues. Si <Controlar nivell de rosada> s'estableix en <Activat>, la condensació a l'interior de l'equip s'elimina. L'eliminació de la condensació es pot realitzar automàticament a causa del canvi de temperatura.
IMPORTANT
Mentre es porti a terme l'eliminació de la condensació, pot ser que la impressió no es realitzi apropiadament i que el paper surti en blanc.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, l'equip ha d'estar engegat en tot moment per mantenir l'efecte d'eliminació de la condensació.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, es desactiva la configuració d'apagada automàtica.

Utilitzeu l'equip en un entorn amb humitat alta?

Canvieu l'opció per a <Mode d'humitat alta>. Si l'opció s'estableix en <Activat>, pot ser que el problema es resolgui.
NOTA
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la densitat d'impressió pot variar en funció de la humitat ambient.

La quantitat restant al cartutx de tòner és baixa?

Comproveu la quantitat restant als cartutxos de tòner i, si cal, substituïu-los.
Independentment del nivell de tòner que es mostri, el cartutx de tòner pot haver arribat al final de la seva vida útil a causa de les condicions ambientals de l'equip i dels materials deteriorats del cartutx. Substituïu el cartutx de tòner.