> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Apareixen ratlles/la impressió és irregular
4SEJ-09L

Apareixen ratlles/la impressió és irregular

Una possible causa pot ser que no s'utilitzi un paper adequat o s'estigui esgotant la quantitat restant als cartutxos de tòner. Comproveu el següent.

Esteu utilitzant el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.

Està brut el cristall de la platina?

Netegeu el vidre de còpia i la part inferior de l'alimentador.

Heu netejat la unitat de fixació?

Netegeu la unitat de fixació.

L'equip està instal·lat en un entorn en què la temperatura canvia ràpidament i dràstica?

Quan la temperatura canvia ràpidament a l'entorn en què l'equip està instal·lat es produeix condensació, la qual cosa pot fer que les imatges i el text es descoloreixin o presentin pèrdues. Si <Controlar nivell de rosada> s'estableix en <Activat>, la condensació a l'interior de l'equip s'elimina. L'eliminació de la condensació es pot realitzar automàticament a causa del canvi de temperatura.
IMPORTANT
Mentre es porti a terme l'eliminació de la condensació, pot ser que la impressió no es realitzi apropiadament i que el paper surti en blanc.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, l'equip ha d'estar engegat en tot moment per mantenir l'efecte d'eliminació de la condensació.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, es desactiva la configuració d'apagada automàtica.

Utilitzeu l'equip en un entorn amb humitat alta?

Canvieu l'opció per a <Mode d'humitat alta>. Establint aquest element a <Activat> pot resoldre el problema.
NOTA
Si establiu aquesta opció en <Activat> i utilitzeu l'equip en un entorn amb humitat baixa, les imatges i el text impresos poden quedar borrosos.

La impressió està descolorida o té una densitat irregular segons el tipus de paper o les condicions de l'entorn?

Canvieu l'opció per a <Millora de la fixació>. Canviar els valors del mode pot resoldre el problema.
NOTA
Si ho establiu a <Activat>, imatges fantasmes poden aparèixer en zones en blanc.

La quantitat restant al cartutx de tòner és baixa?

Comproveu la quantitat restant als cartutxos de tòner i, si cal, substituïu-los.
Independentment del nivell de tòner que es mostri, el cartutx de tòner pot haver arribat al final de la seva vida útil a causa de les condicions ambientals de l'equip i dels materials deteriorats del cartutx. Substituïu el cartutx de tòner.