> برطرف کردن گیر کاغذ > اگر کاغذ مرتباً گیر می‌کند
54A0-03X

اگر کاغذ مرتباً گیر می‌کند

علت احتمالی می‌تواند این باشد که تکه‌های کاغذ یا اشیای خارجی داخل دستگاه قرار دارند یا کاغذ به‌خوبی بارگذاری نشده است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا تکه‌های کاغذ یا اشیای خارجی داخل دستگاه وجود دارند؟

بررسی کنید آیا تکه‌های کاغذ یا اشیای خارجی داخل دستگاه وجود دارند.

آیا کاغذ به‌طور صحیح بارگذاری شده است؟

دسته کاغذ را کاملاً باد بدهید تا کاغذها به هم نچسبند.
بررسی کنید کاغذ به‌طور صحیح بارگذاری شود.
بررسی کنید آیا تعداد برگ‌های کاغذ بارگذاری شده مناسب است و آیا از کاغذ مناسب استفاده شده است.

آیا حین چاپ روی پشت کاغذی که از قبل چاپ شده است (چاپ دستی دوطرفه)، کاغذ گیر می‌کند؟

تاخوردگی‌های کاغذ چاپ‌شده را صاف کنید.
کادر انتخاب [Print on the Other Side] را در زبانه [Paper Source] درایور چاپگر انتخاب کنید. [Print on the Other Side] ممکن است بسته به تنظیمات درایور چاپگر نمایش داده نشود. برای کسب اطلاعات درباره نحوه نمایش آن، به دفترچه راهنمای درایورهای مربوطه در وب سایت دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید.
مهم
برای چاپ در پشت کاغذ چاپ‌شده، فقط می‌توانید از کاغذ چاپ شده با این دستگاه استفاده کنید. از کاغذ چاپ‌شده با چاپگر/دستگاه چندمنظوره‌ای غیر از این دستگاه استفاده نکنید.

آیا حین چاپ روی کاغذی که در ماژول تغذیه‌کننده کاغذ اختیاری بارگذاری شده است، کاغذ گیر می‌کند؟

ماژول تغذیه‌کننده کاغذ را خارج و سپس دوباره نصب کنید.