> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > نتایج چاپ خاکستری هستند
54A0-0CA

نتایج چاپ خاکستری هستند

علت احتمالی می‌تواند این باشد که مشکلی مربوط به سند اصلی یا محیط عملیاتی وجود دارد. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا سند اصلی رنگ پس زمینه دارد، آیا این سند دارای لکه است، یا در حال کپی کردن یک سند اصلی مانند روزنامه هستید که روی کاغذ نازک چاپ می‌شود و در نتیجه متن یا تصاویر طرف دیگر روی کاغذ قابل مشاهده است؟

سند اصلی را بررسی کرده و سپس تراکم را روی تنظیمات صحیح تنظیم کنید.

آیا پس زمینه سفید تاریک می شود؟

تنظیم <Background Density> را تغییر دهید. تغییر تنظیم <Adjust (Manual)> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
بسته به رنگ سند اصلی، ممکن است بخش‌هایی به جز پس زمینه تحت تأثیر قرار بگیرند.

آیا دستگاه در محیط مناسبی نصب شده است؟

دستگاه را در مکان مناسب نصب کنید.
کارتریج تونر را برای دو تا سه ساعت در مکان مناسبی نگهدارید، سپس دوباره سعی کنید چاپ کنید. ممکن است این کار مشکل را برطرف کند. اگر همچنان مشکل ادامه داشت، کارتریج تونر را تعویض کنید.