> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > نتایج چاپی کم رنگ است
54A0-0C7

نتایج چاپی کم رنگ است

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ مناسب استفاده نشده یا مقدار کارتریج تونر در حال کم شدن است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذ مورد استفاده را بررسی کرده و با کاغذ مناسب جایگزین کنید. همچنین، تنظیمات مربوط به نوع و اندازه کاغذ را به‌درستی مشخص کنید.

آیا دستگاه در محیطی نصب شده که تغییرات دمایی سریع و قابل توجه هستند؟

زمانی که دمای محیطی که دستگاه در آن نصب است به سرعت تغییر می‌کند، تقطیر روی می‌دهد که می‌تواند موجب کم رنگ شدن یا پس زدن رنگ در تصاویر و متن شود. اگر <Control Condensation> روی <On> تنظیم است، تقطیر داخل دستگاه از بین می‌رود. ممکن است بر اثر تغییرات دمایی، از بین رفتن تقطیر به‌صورت خودکار انجام شود.
مهم
زمانی که تقطیر تمیز می‌شود، ممکن است چاپ به‌درستی انجام نشود و کاغذ خالی خارج شود.
اگر روی <On> تنظیم کنید، لازم است دستگاه را روشن نگه دارید تا اثر تقطیر از بین برود.
اگر روی <On> تنظیم کنید، تنظیم "خاموش شدن خودکار" غیرفعال است.

آیا هنگام چاپ بر روی پاکت‌ها نتایج چاپ کم رنگ می شود؟

هنگام چاپ بر روی پاکت‌ها با سطوح خشن ممکن است نتایج چاپ کم رنگ شود. تنظیم <Rough Surface Envelope Mode> روی <On> ممکن است مشکل را حل کند. اگرچه، سرعت چاپ ممکن است کندتر شود.
نکته
<Rough Surface Envelope Mode> فقط زمانی کار می‌کند که تنظیمات نوع کاغذ <Envelope 2> باشد.
اگر روی <On> تنظیم کنید، تنظیم <Paper Curl Correction> غیرفعال خواهد شد.

آیا مقدار کارتریج تونر باقیمانده کم است؟

بررسی کنید چه مقدار از کارتریج تونر باقی مانده است و در صورت نیاز کارتریج تونر را عوض کنید.
صرف نظر از سطح تونر نمایش داده شده، ممکن است کارتریج تونر به علت شرایط محیطی دستگاه و مواد آسیب دیده در کارتریج به پایان عمر خود رسیده باشد. کارتریج تونر را تعویض کنید.