> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > پاشیدگی و لکه‌های تونر ظاهر می‌شود
54A0-0C6

پاشیدگی و لکه‌های تونر ظاهر می‌شود

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ مناسب استفاده نشده یا مقدار کارتریج تونر در حال کم شدن است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذ مورد استفاده را بررسی کرده و با کاغذ مناسب جایگزین کنید.

آیا زمان استفاده از دستگاه در محیطی با رطوبت کم ترشحات و لکه‌های تونر ظاهر می شوند؟

تنظیم <Low Humidity Mode> را تغییر دهید. جلوه بهبود با <Mode 2> نسبت به <Mode 1> قوی‌تر است. ابتدا با <Mode 1> امتحان کنید.
نکته
اگر <Low Humidity Mode> تعیین شده باشد، زمانی که از دستگاه در محیطی با رطوبت بالا استفاده می شود ممکن است تراکم چاپ منظم نباشد یا در سطح پایین تری باشد.

آیا مقدار کارتریج تونر باقیمانده کم است؟

بررسی کنید چه مقدار از کارتریج تونر باقی مانده است و در صورت نیاز کارتریج تونر را عوض کنید.
صرف نظر از سطح تونر نمایش داده شده، ممکن است کارتریج تونر به علت شرایط محیطی دستگاه و مواد آسیب دیده در کارتریج به پایان عمر خود رسیده باشد. کارتریج تونر را تعویض کنید.