> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > کاغذ چین یا تاخوردگی دارد > کاغذ چین دارد
54A0-0CK

کاغذ چین دارد

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ به‌طور صحیح بارگذاری نشده است یا کاغذ مناسبی به کار نرفته است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا کاغذ به‌طور صحیح بارگذاری شده است؟

اگر کاغذ تا زیر خط محدوده بارگذاری قرار نگیرد یا به‌طور مورب قرار بگیرد ممکن است چین پیدا کند.

آیا از کاغذی استفاده می‌کنید که جاذب رطوبت است؟

با کاغذ مناسب عوض کنید.

این مشکل زمان چاپ بر روی کاغذ نازک یا کاغذ ساده روی می‌دهد؟

تنظیم <Paper Wrinkle Correction> را تغییر دهید. تنظیم روی <On> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
اگر بر روی گزینه <On> تنظیم کنید، ممکن است چاپ کم رنگ شود یا سرعت چاپ کمتر شود.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذ مورد استفاده را بررسی کرده و با کاغذ مناسب جایگزین کنید.