> سایر مشکلات > به دلیل کمبود ظرفیت حافظه، انجام کارها امکان‌پذیر نیست
54A0-0E4

به دلیل کمبود ظرفیت حافظه، انجام کارها امکان‌پذیر نیست

فضای خالی حافظه را افزایش دهید.
اگر کاری برای اسکن یا چاپ در صف قرار دارد، صبر کنید تا کار کامل شود.
داده‌های غیرضروری ذخیره شده در حافظه را چاپ، ارسال یا حذف کنید.