> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > پس‌تصویرهایی در نواحی خالی ظاهر می‌شود
54A0-051

پس‌تصویرهایی در نواحی خالی ظاهر می‌شود

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ مناسب استفاده نشده یا مقدار کارتریج تونر در حال کم شدن است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذ مورد استفاده را بررسی کرده و با کاغذ مناسب جایگزین کنید.

تصاویر سایه داری در همین صفحه دیده می‌شوند؟

تنظیم <High Humidity Mode> را تغییر دهید. تنظیم روی <On> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
اگر روی <On> تنظیم کنید، تراکم چاپ ممکن است بسته به رطوبت محیط.

هنگام چاپ بر روی کاغذ اندازه بزرگ پس از چاپ روی کاغذ کوچک، آیا در نواحی خالی پس تصویر ظاهر می شود؟

تنظیم <Reduce Ghosting 1> را تغییر دهید. تنظیم روی <On> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
اگر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است سرعت چاپ کمتر شود.

آیا مقدار کارتریج تونر باقیمانده کم است؟

بررسی کنید چه مقدار از کارتریج تونر باقی مانده است و در صورت نیاز کارتریج تونر را عوض کنید.
صرف نظر از سطح تونر نمایش داده شده، ممکن است کارتریج تونر به علت شرایط محیطی دستگاه و مواد آسیب دیده در کارتریج به پایان عمر خود رسیده باشد. کارتریج تونر را تعویض کنید.