> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > بارکد چاپ شده خوانا نیست
54A0-05A

بارکد چاپ شده خوانا نیست

این امکان وجود دارد که خواندن بارکد کوچک یا بارکد دارای خطوط ضخیم امکان‌پذیر نباشد.
بارکد را برزگتر کنید.
اگر جهت خطوط در بارکد عمود بر جهت خروجی کاغذ باشد، تصویر را 90 درجه روشن کنید تا خطوط موازی با جهت خروجی کاغذ باشد.
اگر حتی پس از انجام عملیات فوق مشکل همچنان ادامه داشت، با استفاده از [Barcode Adjustment Mode] در درایور چاپگر این حالت را تغییر دهید. جلوه بهبود با [Mode 1] در ضعیف‌ترین حالت و با [Mode 5] در قوی‌ترین حالت است. این تنظیم را با حالت [Mode 1] امتحان کنید.
زبانه [Finishing]  [Advanced Settings]  [Barcode Adjustment Mode] حالت را انتخاب کنید
نکته
اگر جلوه بهبود قوی تر باشد، تراکم چاپ روشن تر می شود.
[Barcode Adjustment Mode] ممکن است بسته به تنظیمات درایور چاپگر نمایش داده نشود. برای کسب اطلاعات درباره نحوه نمایش آن، به دفترچه راهنمای درایورهای مربوطه در وب سایت دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید.
اگر [Barcode Adjustment Mode] تعیین شود، در این صورت تنظیم <Correct Blurry Image> غیرفعال می گردد. علاوه بر این، تعیین [Mode 4] یا [Mode 5] به کندتر شدن سرعت چاپ منجر شود.