> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > لکه هایی در لبه پایین نتایج چاپ دیده می شود
54A0-04Y

لکه هایی در لبه پایین نتایج چاپ دیده می شود

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ مناسبی استفاده نشده است یا مشکلی در تنظیمات حاشیه وجود دارد. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذ مورد استفاده را بررسی کرده و با کاغذ مناسب جایگزین کنید. همچنین، نوع و اندازه کاغذ را به‌طور صحیح تنظیم کنید.

آیا داده‌ها را بدون حاشیه چاپ می‌کنید؟

اگر حاشیه در درایور چاپگر بر روی هیچ کدام تنظیم شود این حالت اتفاق می‌افتد. دقت کنید برای سندی که می‌خواهید چاپ کنید حاشیه در نظر بگیرید.
[Finishing] زبانه  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]