> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > کاغذ چین یا تاخوردگی دارد
54A0-0AS

کاغذ چین یا تاخوردگی دارد

اگر کاغذ چین یا تاخوردگی داشته باشد، راه‌حل‌های احتمالی زیر را امتحان کنید.