> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > کاغذ به درستی تغذیه نمی شود > کاغذ تغذیه نمی‌شود/دو یا تعداد بیشتری برگ با هم تغذیه می‌شود
54A0-0C0

کاغذ تغذیه نمی‌شود/دو یا تعداد بیشتری برگ با هم تغذیه می‌شود

کاغذ را درست بارگذاری کنید.
دسته کاغذ را کاملاً باد بدهید تا کاغذها به هم نچسبند.
بررسی کنید کاغذ به‌طور صحیح بارگذاری شود.
بررسی کنید آیا تعداد برگ‌های کاغذ بارگذاری شده مناسب است و آیا از کاغذ مناسب استفاده شده است.
بررسی کنید انواع و اندازه‌های ترکیب شده کاغذ با هم بارگذاری شود.
مواردی وجود دارد که در آنها کاغذ، بسته به ضخامتش، به‌درستی بارگذاری نمی‌شود. اگر این مورد اتفاق افتاد، جهت کاغذ را عوض کنید، یا کاغذ را برگردانید.