> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > کاغذ به درستی تغذیه نمی شود > نتایج چاپی اریب هستند
54A0-0AY

نتایج چاپی اریب هستند

راهنماهای کاغذی که بسیار شل یا بسیار سفت هستند موجب می‌شوند نتایج چاپ اریب شوند. ریل‌های کاغذ را با لبه‌های کاغذ تراز کنید.