> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > نقاط ظاهر می‌شود
54A0-09W

نقاط ظاهر می‌شود

ممکن است واحد تثبیت کثیف باشد.
واحد تثبیت را تمیز کنید.
نکته
اگر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است سرعت چاپ کمتر شود.