> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > نتایج چاپی کمی رنگی است
54A0-09R

نتایج چاپی کمی رنگی است

علت احتمالی می‌تواند این باشد که مشکلی در سند اصلی وجود دارد یا مقدار کارتریج تونر در حال کم شدن است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا سند اصلی رنگ پس زمینه دارد، آیا این سند دارای لکه است، یا در حال کپی کردن یک سند اصلی مانند روزنامه هستید که روی کاغذ نازک چاپ می‌شود و در نتیجه متن یا تصاویر طرف دیگر روی کاغذ قابل مشاهده است؟

سند اصلی را بررسی کرده و سپس تراکم را روی تنظیمات صحیح تنظیم کنید.

نواحی سفید کمی رنگی می‌شوند؟

تنظیم <Prevent Fogging> را تغییر دهید. تنظیم روی <On> ممکن است مشکل را حل کند. 
نکته
اگر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است تراکم چاپ کمتر شود.

آیا مقدار کارتریج تونر باقیمانده کم است؟

بررسی کنید چه مقدار از کارتریج تونر باقی مانده است و در صورت نیاز کارتریج تونر را عوض کنید.
صرف نظر از سطح تونر نمایش داده شده، ممکن است کارتریج تونر به علت شرایط محیطی دستگاه و مواد آسیب دیده در کارتریج به پایان عمر خود رسیده باشد. کارتریج تونر را تعویض کنید.