> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > طرف دیگر کاغذ لکه دارد
54A0-09X

طرف دیگر کاغذ لکه دارد

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ مناسب استفاده نشده است یا واحد تثبیت کثیف است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا کاغذی که بارگذاری کرده‌اید از اندازه داده چاپ کوچک‌تر است؟

بررسی کنید و مطمئن شوید اندازه کاغذ با اندازه داده چاپ مطابقت دارد.

آیا واحد تثبیت را تمیز کرده‌اید؟

واحد تثبیت را تمیز کنید.