> مشکلات پابرجا است > زمانی که مشکلی نمی‌تواند برطرف شود
54A0-0E7

زمانی که مشکلی نمی‌تواند برطرف شود

با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
مهم
دستگاه را از هم جدا نکنید یا آن را تعمیر نکنید
اگر خودتان قطعات دستگاه را جدا کنید یا اقدام به تعمیر آن نمایید، ممکن است تحت پوشش ضمانت قرار نگیرد.

زمان تماس با Canon

زمان تماس با ما، اطلاعات زیر را آماده کنید:
نام محصول (MF657Cdw / MF655Cdw / MF651Cw)
فروشنده‌ای که دستگاه را از آن خریداری کردید
جزئیات مربوط به مشکل (مثلاً چه کاری انجام دادید و در نتیجه چه اتفاقی افتاد)
شماره سریال (بر روی برچسبی در طرف پشت دستگاه قرار دارد)
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
نکته
بررسی شماره سریال از پانل عملیات
گزینه <Status Monitor>  <Device Information>  <Serial Number> را انتخاب کنید.