> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > کاغذ چین یا تاخوردگی دارد > کاغذ چین دارد
54A0-02S

کاغذ چین دارد

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ به‌طور صحیح بارگذاری نشده است یا کاغذ مناسبی به کار نرفته است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا کاغذ به‌طور صحیح بارگذاری شده است؟

اگر کاغذ تا زیر خط محدوده بارگذاری قرار نگیرد یا به‌طور مورب قرار بگیرد ممکن است چین پیدا کند.

آیا از کاغذی استفاده می‌کنید که جاذب رطوبت است؟

با کاغذ مناسب عوض کنید.

این مشکل زمان چاپ بر روی کاغذ نازک یا کاغذ ساده روی می‌دهد؟ (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

تنظیم <Paper Wrinkle Correction> را تغییر دهید. جلوه بهبود با <Mode 2> نسبت به <Mode 1> قوی‌تر است. ابتدا با <Mode 1> امتحان کنید.
نکته
تنظیم یک جلوه بهبود بزرگتر می‌تواند موجب کم رنگ شدن نتایج چاپی یا سرعت چاپ کمتر شود.

آیا این مشکل زمان چاپ بر روی کاغذ نازک یا پاکت نامه رخ می‌دهد؟ (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

تنظیم <Paper Wrinkle Correction> را تغییر دهید. <Mode 1> برای پاکت‌های نامه مؤثر است. <Mode 2> اثر کیفیتی بهتری دارد و برای پاکت‌های نامه و کاغذهای نازک مؤثر است. ابتدا با <Mode 1> امتحان کنید.
نکته
زمانی که <Mode 1> یا <Mode 2> مشخص شوند، ممکن است تصاویر چاپ شده تار شوند.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذ مورد استفاده را بررسی کرده و با کاغذ مناسب جایگزین کنید.