> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > کاغذ چین یا تاخوردگی دارد > کاغذ تاخوردگی دارد
54A0-02U

کاغذ تاخوردگی دارد

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ مناسبی استفاده نشده است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذ مورد استفاده را بررسی کرده و با کاغذ مناسب جایگزین کنید. همچنین، تنظیمات مربوط به نوع و اندازه کاغذ را به‌درستی مشخص کنید.
تنظیم <Paper Curl Correction> را تغییر دهید. جلوه بهبود با <Mode 2> نسبت به <Mode 1> قوی‌تر است. ابتدا با <Mode 1> امتحان کنید.
نکته
تنظیم یک جلوه بهبود بزرگتر می‌تواند موجب کم رنگ شدن نتایج چاپی یا سرعت چاپ کمتر شود.
کاغذ را با عوض کردن طرف چاپ دوباره بارگذاری کنید (طرف جلو/طرف پشت).
مهم
در موارد کمی بسته به کاغذ ممکن است این حالت بدتر باشد. در این حالت، طرف چاپ پشت را به طرف قبلی تغییر دهید.

آیا از کاغذی استفاده می‌کنید که جاذب رطوبت است؟

با کاغذ مناسب عوض کنید.
تنظیم <Paper Type> را به تنظیمی برای کاغذ نازک‌تر تغییر دهید. مثلاً، اگر تنظیم کنونی <Plain 1> است، آن را به <Thin 1> تغییر دهید.
تنظیم <Paper Curl Correction> را تغییر دهید. جلوه بهبود با <Mode 2> نسبت به <Mode 1> قوی‌تر است. ابتدا با <Mode 1> امتحان کنید.
نکته
تنظیم یک جلوه بهبود بزرگتر می‌تواند موجب کم رنگ شدن نتایج چاپی یا سرعت چاپ کمتر شود.

آیا از دستگاه در محیطی با رطوبت بالا استفاده می‌کنید؟ (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

تنظیم <Reduce Toner Fixing Stain 2> روی <Mode 1> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
اگر روی <Mode 1> تنظیم کنید، ممکن است نتایج چاپ کم رنگ شوند.