> مشکلات پابرجا است > زمانی که مشکلی نمی تواند برطرف شود
54A0-033

زمانی که مشکلی نمی تواند برطرف شود

با فروشنده مجاز محلی Canon یا تلفن راهنمای Canon تماس بگیرید.
مهم
دستگاه را از هم جدا نکنید یا آن را تعمیر نکنید
اگر خودتان قطعات دستگاه را جدا کنید یا اقدام به تعمیر آن نمایید، ممکن است تحت پوشش ضمانت قرار نگیرد.

زمان تماس با Canon

زمان تماس با ما، اطلاعات زیر را آماده کنید:
نام محصول (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)
فروشنده‌ای که دستگاه را از آن خریداری کردید
جزئیات مربوط به مشکل (مثلاً چه کاری انجام دادید و در نتیجه چه اتفاقی افتاد)
شماره سریال (بر روی برچسبی در طرف پشت دستگاه قرار دارد)
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
نکته
بررسی شماره سریال از پانل عملیات
گزینه <Status Monitor>‏  <Device Information>‏  <Serial Number> را انتخاب کنید.