> مشکلات مربوط به اتصال LAN بی‌سیم > اتصال همزمان به شبکه LAN بی‌سیم و LAN سیم‌دار امکان‌پذیر نیست
54A0-00U

اتصال همزمان به شبکه LAN بی‌سیم و LAN سیم‌دار امکان‌پذیر نیست

هم زمان نمی‌توانید LAN بی‌سیم و LAN سیم‌دار را وصل کنید.
این موارد می‌توانند هم زمان استفاده شوند: کابل USB و LAN بی‌سیم یا کابل USB و LAN سیم‌دار.