> مشکلات مربوط به اتصال LAN بی‌سیم > عدم اطمینان از SSID یا کلید شبکه روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی مورد استفاده
54A0-00X

عدم اطمینان از SSID یا کلید شبکه روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی مورد استفاده

SSID یا کلید شبکه را به شرح زیر بررسی کنید.
بررسی کنید که SSID را بتوان در روتر بی‌سیم، دستگاه نقطه دستیابی یا جعبه بسته‌بندی آنها یافت.