> مشکلات مربوط به کپی کردن/چاپ > تراکم پایین کپی
54A0-01C

تراکم پایین کپی

علت احتمالی می‌تواند این باشد که صفحه شیشه‌ای یا قسمت تغذیه‌کننده کثیف است، یا تنظیمات کپی درست نیست. موارد زیر را بازبینی کنید.

صفحه شیشه‌ای یا قسمت تغذیه‌کننده کثیف نیست؟

صفحه شیشه‌ای یا تغذیه‌کننده را تمیز کنید.

آیا تنظیمات کپی درست است؟

از موارد مربوط به تنظیمات کپی، تنظیمات مربوط به کیفیت تصویر و تنظیم تراکم را بررسی کنید. در صورت لزوم، تنظیمات را تغییر دهید.

آیا تنظیمات کپی پیش فرض را تغییر داده‌اید؟

اگر با استفاده از ‎‎<Change Default Settings (Copy)‎>‎‎ تنظیمات پیش‌فرض را تغییر داده‌اید، تنظیمات پیش‌فرض کارخانه را راه‌اندازی کنید.