> مشکلات مربوط به کپی کردن/چاپ > عدم نمایش اسناد در صفحه انتخاب فایل (چاپ ایمن)
54A0-019

عدم نمایش اسناد در صفحه انتخاب فایل (چاپ ایمن)

وقتی فضای خالی حافظه در حال کم شدن باشد، اسناد در صفحه انتخاب فایل نمایش داده نمی‌شود. موارد زیر را بازبینی کنید.
اگر کاری در صف قرار دارد، صبر کنید تا کار کامل شود.
اگر سند دریافتی در حافظه ذخیره شده باشد، آن را چاپ یا حذف کنید.
اگر اسناد ایمن در حافظه ذخیره شده باشد، این اسناد را چاپ کنید.
سندی را که از چندین صفحه تشکیل شده است، قبل از چاپ به چند قسمت تقسیم کنید.
وضوح تصویر چاپ را کاهش دهید.