> مشکلات مربوط به فاکس‌/تلفن > خروجی فاکس‌های ارسال شده حالت تمیزی ندارد
54A0-01J

خروجی فاکس‌های ارسال شده حالت تمیزی ندارد

علت احتمالی می‌تواند این باشد که صفحه شیشه‌ای یا قسمت تغذیه‌کننده کثیف است، یا تنظیمات ارسال درست نیست. موارد زیر را بازبینی کنید.

صفحه شیشه‌ای یا قسمت تغذیه‌کننده کثیف نیست؟

صفحه شیشه‌ای یا تغذیه‌کننده را تمیز کنید. اگر با تمیزکاری، نتایج بهتر نشد، ممکن است مشکل از دستگاه فاکس‌ گیرنده باشد.

آیا تنظیمات ارسال درست است؟

در موارد مربوط به تنظیمات ارسال، تنظیمات کیفیت تصویر را بررسی کنید. در صورت لزوم، تنظیمات را تغییر دهید.

آیا تنظیمات پیش فرض برای ارسال را تغییر داده‌اید؟

اگر با استفاده از ‎‎‎<Change Default Settings (Fax)‎>‎ تنظیمات پیش‌فرض را تغییر داده‌اید، تنظیمات پیش‌فرض کارخانه را راه‌اندازی کنید.