> مشکلات مربوط به فاکس‌/تلفن > ارسال فاکس با مشخص کردن مقصد در تاریخچه ارسال، امکان‌پذیر نیست.
54A0-01H

ارسال فاکس با مشخص کردن مقصد در تاریخچه ارسال، امکان‌پذیر نیست.

وقتی هیچ داده‌ای برای تاریخچه وجود نداشته باشد یا وقتی عملکرد تاریخچه محدود شود، نمایش تاریخچه موجود نیست. موارد زیر را بازبینی کنید.

دستگاه را خاموش کردید؟

خاموش کردن دستگاه باعث می‌شود داده‌های ذخیره شده مربوط به تاریخچه حذف شود.

آیا <Restrict New Destinations> را روی <On> تنظیم کردید؟

اگر روی <On> تنظیم کرده باشید، داده‌های ذخیره شده تاریخچه تا قبل از تنظیم <On> حذف می‌شود.

آیا <Restrict Resending from Log> را روی <On> تنظیم کردید؟

اگر روی <On> تنظیم کرده باشید، نمی‌توانید مقصدها را از روی تاریخچه مشخص کنید.