> مشکلات مربوط به فاکس‌/تلفن > سرعت دریافت پایین است
54A0-01U

سرعت دریافت پایین است

با فرستنده تماس بگیرید تا درست بودن تنظیم وضوح را بررسی کند.