> مشکلات مربوط به شبکه > اتصال به چاپگر به اشتراک گذاشته شده امکان‌پذیر نیست
54A0-00L

اتصال به چاپگر به اشتراک گذاشته شده امکان‌پذیر نیست

بررسی کنید که دستگاه در میان چاپگرهای به اشتراک‌گذاشته شده در شبکه، ازجمله سرور چاپ، ظاهر شده باشد.
اگر دستگاه نشان داده نمی‌شود، با مدیر شبکه یا سرور تماس بگیرید