> مشکلات مربوط به شبکه > یافتن سرور چاپ برای اتصال به آن امکان‌پذیر نیست
54A0-00K

یافتن سرور چاپ برای اتصال به آن امکان‌پذیر نیست

وضعیت سرور چاپ و رایانه را بررسی کنید.
بررسی کنید که سرور چاپ و رایانه به‌درستی وصل شده باشند.
بررسی کنید که سرور چاپ در حال اجرا باشد.
بررسی کنید که از حقوق کاربر برای اتصال به سرور چاپ برخوردار باشید اگر مطمئن نیستید، با مدیر سرور تماس بگیرید.
بررسی کنید که [شناسایی شبکه] فعال شده باشد.