> مشکلات مربوط به اسکن کردن > اسناد اسکن شده مشکل پس زدگی رنگ دارد.
54A0-021

اسناد اسکن شده مشکل پس زدگی رنگ دارد.

اگر تنظیم تراکم درست نباشد، ممکن است پس زدگی رنگ اتفاق بیفتد. تنظیم تراکم را بررسی کنید و در صورت لزوم تنظیم را تغییر دهید.