> مشکلات مربوط به اسکن کردن > اسناد اسکن شده کم رنگ یا کثیف است
54A0-020

اسناد اسکن شده کم رنگ یا کثیف است

علت احتمالی می‌تواند این باشد که صفحه شیشه‌ای یا قسمت تغذیه‌کننده کثیف است یا مشکلی در درایور اسکنر وجود دارد. موارد زیر را بازبینی کنید.

صفحه شیشه‌ای یا قسمت تغذیه‌کننده کثیف نیست؟

صفحه شیشه‌ای یا تغذیه‌کننده را تمیز کنید.

آیا اسکن کردن از طریق برنامه‌های دیگر واضح است؟

اگر اسکن کردن از طریق برنامه‌های دیگر واضح است، ممکن است مشکلی در درایور اسکنر یا نرم‌افزار وجود داشته باشد. درایور اسکنر یا نرم‌افزار را مجدداً نصب کنید.