> مشکلات مربوط به اتصال USB > روشن کردن دستگاه منجر به روشن شدن رایانه می‌شود
54A0-014

روشن کردن دستگاه منجر به روشن شدن رایانه می‌شود

این امر ممکن است در محیطی رخ دهد که Mac و این دستگاه از طریق کابل USB به هم وصل شده باشد.
کابل USB را جدا کنید و سپس دوباره دستگاه را روشن کنید. اتصال با استفاده از هاب USB ممکن است مشکل را حل کند.