> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Det blir hvite flekker
50FL-03H

Det blir hvite flekker

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at det er et problem med driftsmiljøet. Sjekk følgende.

Bruker du papir som har absorbert fuktighet?

Bytt til riktig papir.  

Bruker du riktig papir?

Kontroller hvilke papirtyper som kan brukes, og bytt til det riktige papiret.

Oppstår det tomme felter midt i mørk tekst eller linjer?

Endre innstilling for <Høy luftfuktighetsmodus>. Å stille inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan utskriftstettheten variere, avhengig av luftfuktigheten.

Er maskinen installert i et miljø der temperaturområdene endres raskt og drastisk?

Hvis hurtige temperaturendringer oppstår i omgivelsene der maskinen er installert, oppstår det kondens, som kan føre til at utskrevne bilder og tekst blir falmet eller gnidd utover. Hvis <Duggfjerning> er stilt inn til <På>, vil kondensen i maskinen bli fjernet. Kondensfjerning kan utføres automatisk, som følge av temperaturendring.  
VIKTIG
Når kondensfjerning utføres, kan maskinen ikke skrive ut og det kan bli sendt ut tomme ark.
Hvis du stiller inn til <På>, må du ha maskinen på for å opprettholde virkningen av kondensfjerning.
Hvis du setter den <På>, deaktiveres innstillingen for automatisk nedstenging.  

Bruker du maskinen i et miljø med høy luftfuktighet?

Endre innstilling for <Høy luftfuktighetsmodus>. Å stille inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan utskriftstettheten variere, avhengig av luftfuktigheten.

Begynner gjenværende mengde i tonerkassettene å bli lav?

Kontroller hvor mye toner det er igjen og bytt tonerkassetter etter behov.  
Uavhengig av det viste tonernivået, kan det hende at tonerkassetten er tom på grunn av maskinens driftsmiljø og redusert kvalitet på materialene i kassetten. Bytt tonerkassett.