> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Fläckar på utskrifterna
50FS-037

Fläckar på utskrifterna

En möjlig orsak kan vara att papperet som används inte är lämpligt eller att det är problem med användningsmiljön. Kontrollera följande.

Använder du rätt papper?

Kontrollera och byt till lämpligt papper.

Uppträder fläckar när du använder enheten i en miljö med låg luftfuktighet?

Ändra inställningen för <Läge för låg luftfuktighet>. Förbättringen är större med <Metod 2> än <Metod 1>. Försök först med <Metod 1>.  
OBS!
Om <Läge för låg luftfuktighet> har angetts kan utskriftstätheten bli lägre eller ojämn då enheten används i en miljö med hög luftfuktighet.

Uppträder fläckar på utskrifterna beroende på papperstyp eller användningsmiljö?

Ändra inställningen för <Korrigera suddig bild>. Förbättringen är minst med <Metod 1> och störst med <Metod 4>. Försök med <Metod 1> först.  
OBS!
Anger du en större förbättringseffekt kan det resultera i ljusare utskrifter eller lägre utskriftshastighet. Det kan även resultera i oskarpa kantlinjer eller grövre detaljer.
Om [Streckkodsjusteringsläge] har angetts i skrivardrivrutinen inaktiveras inställningen <Korrigera suddig bild>.

Står enheten på en plats där det förekommer snabba och stora temperaturförändringar?

Vid snabba temperaturförändringar i enhetens installationsmiljö kan kondensation uppträda och bilder och text kan bli bleka eller oskarpa. Om du anger <Fuktborttagningsläge> till <På> tas kondens inuti enheten bort. Kondens kan tas bort automatiskt vid temperaturförändringar.  
VIKTIGT!
Medan kondensborttagning pågår blir utskrifterna inte alltid som förväntat och tomma papper kan matas ut.
Om du anger inställningen till <På> behöver enheten vara på för att kondens ska kunna tas bort.
Om du anger <På> inaktiveras inställningen Automatisk avstängningstid.