> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Utskrifterna är svaga
50FS-01J

Utskrifterna är svaga

En möjlig orsak kan vara att papperet som används inte är lämpligt eller att mängden toner i tonerpatronerna håller på att ta slut. Kontrollera följande.

Använder du rätt papper?

Kontrollera och byt till lämpligt papper. Ange också inställningar för pappersformat och papperstyp.

Använder du papper med mycket pappersdamm? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Om du använder papper med mycket pappersdamm kan du få bleka eller randiga utskrifter. Problemet kan eventuellt åtgärdas genom att ange <Korr. bild förvr. av pap.damm>/<Korrigera bild skadad av pappersdamm> till <På>.  
OBS!
Om du väljer <På> kan utskriftshastigheten bli lägre.

Blir utskrifterna svaga och ojämna beroende på papperstyp eller miljöförhållanden?

Ändra inställningen för <Fixeringsförbättring>. Du kan eventuellt åtgärda problemet genom att ändra inställning av läge.  
OBS!
LBP664Cx / LBP663Cdw
Förbättringen är större med <Metod 2> än <Metod 1>. Försök först med <Metod 1>.
Anger du en större förbättringseffekt kan det resultera i att utskrifterna rullar sig eller utskriftshastigheten blir lägre.
LBP623Cdw / LBP621Cw
Om du anger <På> kan efterbilder uppträda på tomma områden.

Använder du enheten i en miljö med hög luftfuktighet? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Om du anger <Minska tonerfixeringsfläck 2> till <Metod 2> kan problemet eventuellt åtgärdas.  
OBS!
Om du väljer <Metod 2> kan utskrifterna rulla sig.

Står enheten på en plats där det förekommer snabba och stora temperaturförändringar?

Vid snabba temperaturförändringar i enhetens installationsmiljö kan kondensation uppträda och bilder och text kan bli bleka eller oskarpa. Om du anger <Fuktborttagningsläge> till <På> tas kondens inuti enheten bort. Kondens kan tas bort automatiskt vid temperaturförändringar.  
VIKTIGT!
Medan kondensborttagning pågår blir utskrifterna inte alltid som förväntat och tomma papper kan matas ut.
Om du anger inställningen till <På> behöver enheten vara på för att kondens ska kunna tas bort.
Om du anger <På> inaktiveras inställningen Automatisk avstängningstid.  

Håller tonerpatronen på att ta slut?

Kontrollera mängden toner som finns kvar i tonerpatronerna och byt eventuellt tonerpatroner.  
Oavsett vilken tonernivå som visas kan en tonerpatron vara förbrukad på grund av enhetens miljöförhållanden eller materialet i patronen. Byt tonerpatron.  

Är utskrifterna bleka omedelbart efter ett byte av tonerpatron?

Du kan få bleka utskrifter direkt efter att tonerpatroner har bytts ut. Om du anger inställningen <Minska Svag utskr. patr.byte>/<Minska svag utskrift efter patronbyte> till <På> kan du eventuellt åtgärda problemet.  
OBS!
Om du väljer <På> gäller inställningen från och med nästa byte av tonerpatron.
Efter ett byte av tonerpatron tar det en viss tid innan tonern blir jämnt fördelad i patronen.