> Problem med nätverket > Det går inte att ansluta till nätverket
50FS-00C

Det går inte att ansluta till nätverket

En möjlig orsak kan vara felinställd port eller IP-adress. Kontrollera följande.
Se även nedanstående punkter.

Har rätt port valts?

Kontrollera portinställningarna.
Skapa en port med skrivardrivrutinen om det inte finns någon lämplig port.  

Är IP-adressen rätt angiven?

Gör ett anslutningstest för att kontrollera att IP-adressen är rätt angiven.
I en DHCP-miljö tilldelas IP-adresser automatiskt. Kontrollera att den aktuella IP-adressen är rätt angiven. Om IP-adressen är fel kontrollerar du om routerns eller åtkomstpunktens DHCP-funktion är aktiverad.  
OBS!
<DHCP> och <Auto-IP> är aktiverade i fabriksinställningarna så att enheten tilldelas en IP-adress automatiskt.

Är undernätverksdelen av enhetens och datorns IP-adress densamma?

Om undernätverksadresserna inte stämmer överens ska du ändra IP-adresserna i enheten och datorn.  

Hindras kommunikationen av datorns brandvägg?

Om fel IP-adresser eller MAC-adress har angetts får du inte åtkomst till enheten. Ange i så fall <IPv4-adressfilter>, <IPv6-adressfilter> eller <MAC-adressfilter> till <Av> på kontrollpanelen.

Inaktiveras kommunikationen om enheten stängs av och sedan startas igen?

När enheten stängs av och sedan startas igen kan det hända att enheten tilldelas en annan IP-adress än den som användes tidigare. Använder du DHCP kontaktar du nätverksadministratören och gör någon av följande inställningar.
Ange <Dynamisk DNS-uppdatering> till <På> på enheten.  
Ändra inställningen så att samma IP-adress tilldelas enheten varje gång den startas.