> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Поява на зацапване върху разпечатките
51ES-037

Поява на зацапване върху разпечатките

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или да има проблем с работната среда. Проверете следното.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и я подменете с подходяща.

Замазванията появяват ли се, когато устройството се използва в среда с ниска влажност?

Променете настройката за <Режим за ниска влажност>. Ефектът на подобрение е по-силен с <Режим 2>, отколкото с <Режим 1>. Първо опитайте с <Режим 1>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако <Режим за ниска влажност> се посочи, плътността на печата може да е по-ниска или неравномерна, когато устройството се използва в среда с висока влажност.

Появяват ли се замазвания върху разпечатките в зависимост от типа хартия или условията на средата?

Променете настройката на <Корекция размаз. на изобр.>. Ефектът на подобрение е най-слаб с <Режим 1> и най-силен с <Режим 4>. Опитайте регулиране, като започнете с <Режим 1>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Задаването на по-силен ефект на подобрение може да доведе до по-слаба плътност на печатане или забавяне на скоростта на печат. Това също така може да доведе до по-малко резки ръбове и по-груби детайли.
Ако [Barcode Adjustment Mode] е посочено в драйвера за принтера, <Корекция размаз. на изобр.> настройката е дезактивирана.

Монтажната среда на устройството търпи ли резки и значителни промени в температурата?

При резки промени в температурата на работната среда на устройството е възможно да се образува конденз, който може да доведе до избледняване или „прокапване“ на изображенията и текста. Ако сте задали настройката <Режим за премахване на конденза> като <Вкл.>, кондензът във вътрешността на устройството ще бъде премахнат. Възможно е процедурата за премахване на конденз да се изпълни автоматично вследствие промяна на температурата.  
ВАЖНО!
Докато се изпълнява процедурата по премахване на конденза, е възможно печатането да не функционира правилно и в резултат да се изведат празни листи.
Ако изберете <Вкл.>, ще се наложи да оставите устройството включено, за да се задържи ефектът на премахване на конденза.
Ако зададете на <Вкл.>, настройките на Автоматичен режим на изключване се деактивират.