> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Разпечатките са бледи
51ES-06K

Разпечатките са бледи

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или количеството, оставащо в тонер касетите, да се изчерпва. Проверете следното.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и при нужда я подменете с подходяща. Също така задайте правилни настройки за формат и тип на хартията.

Монтажната среда на устройството търпи ли резки и значителни промени в температурата?

При резки промени в температурата на работната среда на устройството е възможно да се образува конденз, който може да доведе до избледняване или „прокапване“ на изображенията и текста. Ако сте задали настройката <Режим за премахване на конденза> като <Вкл.>, кондензът във вътрешността на устройството ще бъде премахнат. Възможно е процедурата за премахване на конденз да се изпълни автоматично вследствие промяна на температурата.  
ВАЖНО!
Докато се изпълнява процедурата по премахване на конденза, е възможно печатането да не функционира правилно и в резултат да се изведат празни листи.
Ако изберете <Вкл.>, ще се наложи да оставите устройството включено, за да се задържи ефектът на премахване на конденза.
Ако зададете на <Вкл.>, настройките на Автоматичен режим на изключване се деактивират.  

Разпечатките бледи ли са, когато отпечатвате върху пликове?

Разпечатките може да са бледи, ако печатате върху пликове с груба повърхност. Задаването на <Режим за груб плик> на <Вкл.> може да реши проблема. Скоростта на отпечатване обаче може да е по-бавна.  
ЗАБЕЛЕЖКА
<Режим за груб плик> функционира само когато настройката за тип хартия е <Плик 2>.  
Ако зададете на <Вкл.>, настройката <Корекция на подвита хартия> ще се дезактивира.  

Оставащото количество тонер в касетата намаляло ли е значително?

Проверете оставащото количество тонер в касетата и при нужда я подменете.  
Независимо от показваното ниво на тонера, тонер касетата може да е достигнала края на своя експлоатационен живот поради условията на работната среда на устройството и влошените материали в касетата. Сменете тонер касетата.