> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > В празните места се появяват остатъчни изображения
51ES-05R

В празните места се появяват остатъчни изображения

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или количеството, оставащо в тонер касетите, да се изчерпва. Проверете следното.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и я подменете с подходяща.

Появяват ли се фантомни изображения при продължителен печат?

Променете настройката за <Кор. изм. пор. пр. 2>. Задаването на <Вкл.> може да реши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Вкл.>, наситеността на печата може да е неравномерна.

Оставащото количество тонер в касетата намаляло ли е значително?

Проверете оставащото количество тонер в касетата и при нужда я подменете.  
Независимо от показваното ниво на тонера, тонер касетата може да е достигнала края на своя експлоатационен живот поради условията на работната среда на устройството и влошените материали в касетата. Сменете тонер касетата.