> Отстраняване на заседнала хартия > За засядането на хартия
51ES-04F

За засядането на хартия

Ако заседне хартия, на екрана се извежда <Заседнала хартия.>. Натиснете , за да видите лесни решения на този проблем.
Ако ви е трудно да разберете описаните на дисплея процедури, вижте в следващите раздели как да отстраните заседналата хартия.
Изходна тава Засядане на хартия в основния модул
Слот за ръчно подаване/касета за хартия Засядане на хартия в източника на хартия
Задна част Засядане на хартия в основния модул
ВАЖНО!
Не изключвайте устройството, когато отстранявате заседнала хартия
Изключването на устройството изтрива данните, които се отпечатват.
Ако хартията се скъса
Отстранете всички остатъци от хартията, за да избегнете засядането им.
Ако хартията засяда нееднократно
Ударете странично стека с хартия върху равна повърхност, за да подравните ръбовете на хартията, преди да го заредите в устройството.
Проверете дали хартията е подходяща за устройството.  
Проверете дали в устройството не са останали фрагменти от заседнала хартия.
Не изваждайте със сила заседнала хартия от устройството
Изваждането на хартията със сила може да доведе до повреда на устройството. Ако не успеете да отстраните хартията, свържете се с местния търговец или със сервизния представител. Ако проблемът не може да бъде отстранен