> Проблеми с безжичната LAN връзка > Не можете да се свържете с мрежата (безжична LAN връзка)
51ES-04Y

Не можете да се свържете с мрежата (безжична LAN връзка)

Възможна причина може да е, че настройките за свързване на устройството, безжичния маршрутизатор или точката за достъп са неправилни. Проверете следното.
Вижте също точките по-долу.

Дали устройството е правилно инсталирано и в готовност за свързване към мрежата?

Проверете мрежовата връзка. Когато устройството не може да се свърже към безжичната LAN мрежа

Иконата Wi-Fi показана ли е на екрана Начало?

Проверете дали е избрана безжична LAN връзка.

Проверили ли сте настройките на безжичния маршрутизатор или точката за достъп?

Проверете дали мрежовият ключ е зададен правилно.
ЗАБЕЛЕЖКА
За повече информация относно мрежовия ключ вижте ръководствата на потребителя за безжичния маршрутизатор или точката за достъп, или се свържете с производителя.
Проверете дали WEP ключът, който е бил автоматично генериран (шестнадесетичен) не е избран. За да разрешите комуникация без промяна на настройките на безжичния маршрутизатор или точката за достъп, конфигурирайте настройките на безжичната LAN връзка с ръчно въвеждане.
Ако безжичният маршрутизатор или точката за достъп са настроени, както е описано по-долу, променете настройките на маршрутизатора.
MAC адресът на устройството и компютъра се отхвърля от функцията за филтриране на пакет с MAC адрес*.
Когато за безжичната комуникация се използва само IEEE 802.11n, избрано е WEP или методът на WPA/WPA2 шифроване е зададен на TKIP.
*Функция за разрешаване на комуникации само с определени MAC адреси и забрана на други комуникации.

Еднакви ли са SSID на безжичния маршрутизатор или точката за достъп, с които е свързан компютърът, и тези на безжичния маршрутизатор или точката за достъп, с които е свързано устройството.

Проверете настройките на устройството и компютъра.
За да проверите SSID, към която е свързано устройството,  
За да проверите SSID, към която е свързан компютърът,  
Ако са различни, нулирайте настройките на безжичната LAN връзка на това устройство.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато нулирате настройките на безжичната LAN връзка
По отношение на безжичния маршрутизатор и точката за достъп изберете този, който е със същия SSID, към който е свързан компютърът.